Karta będzie zestawieniem najważniejszych praw najmłodszych pacjentów, które wynikają z obowiązującej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Konwencji o prawach dziecka.

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Rzecznik Praw Dziecka jeszcze w 2013 roku podpisali porozumienie o współpracy, którego efektem jest między innymi wspólne opracowywanie tzw. Karty Praw Pacjenta – Dziecka. Inicjatywa ta skierowana jest głównie do młodszych pacjentów, ale także do ich rodziców, opiekunów oraz personelu medycznego.

Karta Praw Pacjenta – Dziecka, której opracowywanie dobiega końca, będzie miała formę plakatu, na którym znajdą się między innymi najważniejsze prawa przysługujące dzieciom - pacjentom, ich rodzicom.

Plakat będzie w jasny, czytelny i interesujący sposób informował o prawach dziecka, które korzysta ze świadczeń zdrowotnych, w szczególności o prawie do poszanowania intymności, obecności osoby bliskiej w trakcie udzielania świadczeń, prawie do nauki podczas leczenia na przykład w szpitalu czy sanatorium, prawie do informacji o stanie zdrowia i innych.

Na spotkaniu z udziałem Rzeczników, które odbyło się 24 kwietnia 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta ustalono, że Karta zostanie oficjalnie upubliczniona i rozesłana do podmiotów leczniczych, takich jak między innymi szpitale i oddziały dziecięce, sanatoria, uzdrowiska, w ostatnim kwartale 2014 roku.