W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, a także stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, a także cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

Po przeprowadzeniu badani  lekarz  wystawia orzeczenie lekarskie, którego oryginał otrzymuje osoba badana, a którego kopię dołącza się do dokumentacji badania.

Jeżeli osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami albo kierowca podlega jednocześnie badaniom lekarskim dla więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, przeprowadza się jedno badanie lekarskie obejmujące swoim zakresem wszystkie wymagania związane z tymi kategoriami.

Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2014 roku. Wprowadziło między innymi stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200 zł.

Więcej na ten temat: 20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>