Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji ustawy - prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Schemat przyjęty w opracowaniu zawiera tytuł pisma, przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot, proponowaną treść pisma oraz wskazówki dla opracowujących pismo.

Wydanie uzupełniono o nowe rodzaje pism dotyczące między innymi oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przedłużenia terminu związania ofertą oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiał przedstawiony w publikacji umożliwi czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, pozwoli ustrzec się przed potencjalnymi błędami przy zastosowaniu właściwej i kompletnej formy dokumentu.

Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zamawiających, ale może być pomocne także dla wykonawców.

O autorce

Ewa Marcjoniak to adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców z zakresu prawa zamówień publicznych, jest byłym członkiem Krajowej Izby Odwoławczej, autorką wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych; współautorką komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Źródło: Profinfo

 [-OFERTA_HTML-]