Nowe przepisy zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń kontraktowanych odrębnie, oprócz zmian w zakresie teleradioterapii stereotaktycznych oraz teleradioterapii protonowej związanych z leczeniem onkologicznym, wprowadzają także oficjalne logo ścieżki onkologicznej, którego umieszczenie na tablicy na budynku będzie obowiązkowe dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Nowe zarządzenie Prezesa NFZ nr 93/2014/DSOZ z dnia 19 grudnia 2014 r. wprowadza sporo istotnych zmian w zakresie realizacji świadczeń kontraktowanych odrębnie. Według nowych przepisów świadczeniodawca pozostający stroną umowy o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapii stereotaktycznej lub teleradioterapii protonowej, może realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, ale pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z podmiotem koordynującym. Licznych zmian dokonano także w katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz w warunkach udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (załącznik nr 3 do zarządzenia). Dokonano także zmian w opisie przedmiotu umowy - w części H „Opis świadczenia, Kompleksowa Diagnostyka Genetyczna” (załącznik nr 4 do zarządzenia).

Zarządzenie weszło w życie z dniem 20 grudnia 2014 r., jednak jego przepisy stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.