14 lutego 2013 r. WSA w Warszawie rozpatrzył zaskarżoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich decyzję dyrekcji szpitala odmawiającą żonie zmarłego pacjenta wglądu do dokumentacji medycznej.

Zmarły trafił już nieprzytomny do szpitala i co oczywiste nie mógł w takiej sytuacji złożyć stosownego oświadczenia, w którym upoważniał by małżonkę do wglądu do dokumentacji. Dyrekcja wydając decyzję odmowną powołała się na art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn zm.). - dalej u.p.p., który przyznaje prawo wglądu do dokumentacji wyłącznie upoważnionej osobie.

W skardze RPO, podnosił, że szpital był zobowiązany do udostępnienia dokumentacji żonie zmarłego mężczyzny, gdyż jak twierdził przesłanka z art. 26 u.p.p. była spełniona. Mężczyzna był już wcześniej hospitalizowany w innym podmiocie, wówczas to udzielił przedmiotowego upoważnienia swojej małżonce.

WSA przyznał racje twierdzeniom RPO. Tym samym, sąd uznał, że upoważnienie złożone wcześniej w innym podmiocie leczniczym, stanowi podstawę udostępnienia dokumentacji wskazanej uprzednio osobie w innym podmiocie.

Sygn. akt: VII SAB/Wa 217/12