Jakie są konsekwencje prawne rozwiązania NZOZ-u?
Pytanie jest bardzo szerokie i nieprecyzyjne. Po pierwsze należałoby ustalić co Autor pytania rozumie przez "rozwiązanie NZOZ-u". NZOZ jest bowiem organizacją odrębną od podmiotu, który go utworzył. Najprościej można stwierdzić, że konsekwencją prawną "rozwiązania" NZOZ-u jest zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych w jego strukturach, wygaśnięcie ewentualnych umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ. Rozwiązanie NZOZ-u wiąże się także z przeprowadzeniem stosownych procedur. Stosownie do art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zamiar zaprzestania działalności z jednoczesnym wskazaniem terminu wykreślenia zakładu z rejestru. Obowiązek ten nie tyle jest konsekwencją, ile koniecznym zabiegiem formalnym poprzedzającym rozwiązanie zakładu opieki zdrowotnej. Koniecznym jest także odwołanie do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484 późn. zm.). Paragraf 38 pkt 1 załącznika do rozporządzenia stanowi, że w razie ustania bytu prawnego świadczeniodawcy umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasa. Naturalnie można rozważać czy rozwiązanie NZOZ-u, który jest jedynie wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia (art. 1 ust. 1 u.z.o.z.), jest równoznaczne z ustaniem bytu prawnego, ale przepisy dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są pełne błędów polegających na wadliwym rozumieniu statusu prawnego zakładu opieki zdrowotnej, a zwłaszcza niepublicznego. Dlatego należy uznać, że samo wykreślenie zakładu opieki zdrowotnego z rejestru jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy z NFZ. Ostatnia kwestia, która w ocenie Autorki zasługuje na zasygnalizowanie to status ewentualnych pracowników niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, a nie jego podmiot tworzący, był pracodawcą należy rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie to odbędzie się w trybie ustawy z dnia z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - najkrócej mówiąc rozwiązanie NZOZ-u zrodzi konieczność wypłacenia pracownikom odpraw, o ile zakład zatrudniał co najmniej 20 osób.
Agnieszka Sieńko