Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2012 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

We wstępie należy wskazać, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) dalej u.dz.l. nie zawiera żadnych przepisów dotyczących treści pieczęci nagłówkowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Autorka wiedziona bardzo szerokim doświadczeniem okresu transformacji i wdrażania ustawy o działalności leczniczej. domyśla się, że problem dotyczy oznaczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Godzi się wskazać, że od dnia 1 lipca 2011 r. nie istnieją już NZOZy. Z mocy art. 205 u.dz.l. "Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.". Problem "pieczątkowy" pojawił się przy okazji zmian komparycji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w procesie składania ofert na świadczenia zdrowotne. O ile Autorka prawidłowo diagnozuje problem od 1 lipca 2011 r. świadczeniodawcę reprezentuje podmiot leczniczy (takiej też należy używać pieczęci). Pojecie świadczeniodawcy jest zdefiniowane w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jako: "podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej". Podmiot wykonujący działalność leczniczą to zaś na gruncie art. 2 ust. 1 pkt 5 u.dz.l. podmiot leczniczy, [...] oraz praktyka zawodowa, [...]. Podmiot leczniczy to na gruncie art. 4 u.dz.l. między innymi przedsiębiorca. Przedsiębiorcą jest podmiot tworzący dawnego NZOZ-u – aktualnie przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo lecznicze. W związku z tym pieczątka NZOZ-u musi zostać zastąpiona pieczątką spółki lub osoby fizycznej (prowadzącej działalność gospodarczą).