Jaką stawkę VAT należy zastosować za badania osób zatrzymanych przez Policję wykonane przez SP ZOZ?
Jeśli celem tych badań jest ustalenie okoliczności mających znaczenie prawne, a nie diagnoza dla celów terapeutycznych, bądź leczniczych, to wówczas nie będą one korzystać ze zwolnienia z podatku.
Trzeba będzie objąć je stawką 23% VAT, chyba że SP ZOZ korzysta (w zakresie swoich czynności niezwolnionych) ze zwolnienia podmiotowego od VAT.
Od podatku VAT są zwolnione, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
Stanowi się zatem wyraźnie o tym, że zwolnione od podatku są usługi opieki medycznej służące określonym celom.
Bogate jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) dotyczące zwolnień dla czynności w zakresie ochrony zdrowia w kontekście celu wykonywanych świadczeń medycznych. Przykładowo w sprawie C-76/99 ETS stwierdził, że dla rozstrzygania o objęciu czynności zwolnieniem należy uwzględnić cel czynności. Jeśli następuje to w związku z diagnozowaniem, bądź terapią, świadczenie jest wolne od podatku jako czynność opieki medycznej, bądź działalność jej towarzysząca.
Badania określonych osób, wykonywane na zlecenie Policji, zwykle nie mają na celu wyleczenia danej osoby, czy też zdiagnozowania jej stanu zdrowia. Istotne jest raczej to, aby ustalić pewne fakty mające znaczenie prawne (zapewne obecność alkoholu we krwi, względnie bycie pod wpływem środków odurzających).
Jeśli takie są właśnie cele tych badań - tj. ustalenie okoliczności mających znaczenie prawne, a nie diagnoza dla celów terapeutycznych, bądź leczniczych - to wówczas nie będą one korzystać ze zwolnienia z podatku.
Trzeba będzie objąć je stawką 23% VAT, chyba że SP ZOZ korzysta (w zakresie swoich czynności niezwolnionych) ze zwolnienia podmiotowego od VAT.
Podobnie także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 maja 2011 r., znak IPPP1-443-485/11-3/MP. Zastrzeżono w niej wszakże, że zwolnione z VAT są badania lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do zatrzymania i umieszczania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych wykonywane na podstawie zawartej umowy z policją.
Adam Bartosiewicz