Odpowiedź

Brak wskazanej kategorii AM we wzorze orzeczenia lekarskiego określonego w załączniku 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 133) - dalej r.b.l.k. nie jest przeszkodą do przeprowadzenia badania lekarskiego, chociaż wzór zawiera również nieobowiązująca już podstawę prawną skierowania na badania lekarskie, wobec faktu, że został uchylony art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) - dalej u.p.d. a zatem odpadła podstawa prawna skierowania na badania, jaka jest zamieszczona we wzorze z załącznika 1 do r.b.l.k. Obecnie przepisy związane z kierowaniem na badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie lub przywrócenia prawa jazdy odpowiedniej kategorii zawiera ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) - dalej u.k.p.
Lekarz będzie musiał dopisać kategorię prawa jazdy.

Uzasadnienie

Lekarz nie musi "poprawiać" podstawy prawnej, gdyż nie jest to jego rolą. Minister Zdrowia powinien jak najprędzej opracować i opublikować nowe rozporządzenie dotyczące badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w oparciu o upoważnienie z art. 81 u.k.p. W ustawie o kierujących pojazdami zawarte są wszelkie wymagania związane m.in. z przeprowadzaniem badań lekarskich i psychologicznych osób kierujących pojazdami i ubiegających się o prawo jazdy oraz wymagania wobec lekarzy i psychologów przeprowadzających te badania (art. 75 i nast. u.k.p. w odniesieniu do badań lekarskich i uprawnień lekarzy przeprowadzających badania oraz art. 82 i nast. u.k.p. w odniesieniu do badań psychologicznych i uprawnień psychologów).

Uwagi

Osoby mające w dniu wejścia w życie ustawy ważną kartę motorowerową będą mogły wymienić ją na prawo jazdy kategorii AM. Warunkiem będzie zdanie jej w odpowiednim urzędzie ze względu na miejsce zamieszkania/zameldowania, dostarczenie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych (od lekarza upoważnionego do badań kierowców i kandydatów na kierowców), aktualnego zdjęcia i wniesienie opłaty za wydanie prawa jazdy.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie