Odpowiedź:
Badania diagnostyczne, stosownie do § 8 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. nr 81, poz. 484), od 1 stycznia 2016 r. § 8 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) - dalej r.o.w.u., są bądź realizowane przez świadczeniodawcę zlecającego lub przez niego finansowane na podstawie umowy z podwykonawcą, chyba, że dotyczy to badań tzw. kosztochłonnych, wymienionych w załączniku nr 1 cz. b do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Nr 79/2014/DSOZ. Badania diagnostyczne tzw. kosztochłonne są finansowane bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrębnej umowy ze świadczeniodawcą realizującym świadczenia w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK).

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do r.o.w.u. Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń (...). Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), co do zasady nie finansuje badań diagnostycznych odrębnie, a koszty wykonania badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, które są niezbędne dla realizacji określonego świadczenia są ujęte w cenie świadczenia podstawowego zakontraktowanego przez NFZ umowie podstawowej (leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna itp.). W konsekwencji, jeżeli w związku z realizacją określonego świadczenia pojawia się konieczność wykonania określonych badań, finansowane są one przez świadczeniodawcę zlecającego. W takiej sytuacji świadczeniodawca zlecający powinien wskazać świadczeniobiorcy placówkę, z którą ma umowę podwykonawczą i która zrealizuje to świadczenie na koszt świadczeniodawcy zlecającego. Wyjątkiem są tzw. badania kosztochłonne, określone w załączniku nr 1b zarządzenia nr 79/2014/DSOZ, (są to m.in. badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntygrafii, kolonoskopii), który jednak nie zawiera badań USG, które są finansowane w ramach umowy podstawowej, przez świadczeniodawcę zlecającego.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 21.10.2015 r.