Odpowiedź:
Świadczeniodawca, który ma zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, wpisując świadczeniobiorcę na listę oczekujących jest zobowiązany stosować kryteria medyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1551) - dalej r.k.m. Jeżeli świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do realizacji świadczeń jako „przypadek pilny”, umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny” (§ 3 r.k.m.), nie oznacza to jednak, że należy świadczenia udzielić natychmiast. Jeżeli świadczeniodawca nie posiada już limitu przyjęć na bieżący rok, powinien wpisać „przypadek pilny” w najbliższym możliwym terminie, w którym może udzielić świadczenia (np. w styczniu 2015 r.).
Uzasadnienie:
Zgodnie z § 1 r.k.m. świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
2) rokowania co do dalszego przebiegu choroby;
3) chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;
4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
W przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, na które wymagane jest skierowanie, świadczeniodawca bierze pod uwagę kategorię medyczną, (przypadek pilny), wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, jeżeli została określona (§ 2 ust. 3 r.k.m.). Świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny” umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”. Nie oznacza to jednak konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia, wymaga jednak w istocie prowadzenia dwóch kolejek oczekujących odrębnie dla przypadków pilnych, odrębnie dla stabilnych i w konsekwencji takiego zorganizowania udzielania świadczeń, aby „przypadki pilne” były realizowane w pierwszej kolejności, jednak w ramach możliwości świadczeniodawcy.
Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 9 grudnia 2014 r.