Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę przepisów dot. wprowadzania Internetowego Konta Pacjenta.

Za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł np. upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Konto ma dać możliwość m.in. wyrażenia zgody (lub odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Pacjenci sprawdzą, ile kosztowało ich leczenie

Regulacja wprowadza możliwość podawania przez świadczeniodawcę w dokumentacji medycznej informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie świadczenia. Informacja taka – jak argumentowało MZ - ma mieć wymiar edukacyjny: pacjenci będą mieli świadomość, ile kosztowało ich leczenie.

IKP umożliwi także np. dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę (założono, że informacje będą dotyczyły również danych historycznych).

Internetowe Konto Pacjenta ma umożliwić także dostęp do informacji o posiadanym - w danym dniu - prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a gdy prawo to wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, to także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

IKP zintegrowane z ZIP

Nowe przepisy umożliwią pacjentowi dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), również za pośrednictwem IKP. Będzie możliwy także odwrotny dostęp – do IKP za pośrednictwem ZIP. 

Zgodnie z regulacją, usługodawcy i podmioty prowadzące rejestry medyczne muszą zapewnić zgodność ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez ministra zdrowia. Obecnie wiele systemów nie jest w stanie wymieniać między sobą informacji, nie mogą się wzajemnie wspierać przy obsłudze użytkowników oraz nie zapewniają porównywalności i kompletności informacji.

Recepty i pielęgniarki

Nowela dotycząca IKP zakłada ponadto m.in. umożliwienie pielęgniarkom i położnym wystawiania recept, nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przewidziano też, że wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w nie, będzie mogło następować również bez badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji.

Zmiany w innych ustawach

Inne zmiany obejmują m.in. ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w zakresie orzekania o stanie zdrowia o przekazywania recept) oraz Prawo farmaceutyczne (w części dopuszczającej sprzedaż wysyłkową niektórych produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, dotyczącej awarii systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych i wydawania produktów leczniczych).

Ustawa pozwala Narodowemu Funduszowi Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, przedłużyć umowy na udzielanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do 31 grudnia 2019 r. Wprowadza także zapis, że leki oraz wyroby medyczne będzie można kupować w trakcie centralnych zakupów organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ustawa ma wejść w życie zasadniczo po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji.