Infarma podkreśla też, że pojawiają się sygnały o trudnościach w uzgadnianiu treści programów lekowych, co może przełożyć się na problemy w dostępie pacjentów do innowacyjnych terapii także w tym zakresie.

Wrześniowa lista jest już trzecią z kolei (po lipcowej i majowej), na której pojawia się tylko jedna innowacja. Jest nią poszerzenie zakresu leków dostępnych dla pacjentów z  przewlekłą obturacyjną chorobą płuc o preparat zawierający bromek glikopironium. Jednak według Infarmy, niepokojące jest, że pomimo obserwowanego wzrostu wydatków płatnika na refundację leków innowacyjnych odsetek ten kształtuje się wciąż na zbyt niskim poziomie. W okresie do końca kwietnia 2014 wydatki na ten cel wyniosły wyniósł 88,4 mln zł, co stanowi zaledwie 2,7 procent wszystkich kosztów poniesionych na refundację.

Infarma pragnie także zwrócić uwagę na praktykę Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, który w ostatnim czasie rezygnuje z wszczęcia procedury uzgadniania merytorycznej treści programów lekowych – takie sugestie pojawiają się w korespondencji kierowanej do firm. Wynika z nich, że resort zainicjował, a departament realizuje prowadzenie rozmów nie o treści programów lekowych, lecz o ich zasadności. Taka praktyka jest zdaniem Infarmy przedwczesna i bezpodstawna.

Infarma przypomina, że zgodnie z ustawą o refundacji leków, wszczęcie procedury uzgodnienia programu lekowego jest obligatoryjne.
„Obawiamy się, że wyżej opisany instrument zaczyna być wykorzystywany w celu pomniejszenia roli proceduralnych przepisów ustawy dotyczących podstaw wydawania decyzji refundacyjnych i może stać się skróconą drogą do odmów refundacji leków innowacyjnych, bo tylko takie mogą być finansowane w ramach tego typu programów. W konsekwencji polscy pacjenci będą mieli utrudniony dostęp do leków innowacyjnych, które nie będą w wystarczającym stopniu włączane do programów leków” – czytamy w stanowisku Infarmy.

Infarma wyraża zaniepokojenie tą praktyką. „Zwracamy uwagę na potrzebę merytorycznej dyskusji na temat treści programów lekowych i zawartych w nich propozycjach innowacyjnego leczenia. Będziemy apelować o podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności egzekwowania procedury refundacyjnej z obowiązującym prawem” – stwierdzili autorzy listu zamieszczonego na stronie Infarmy.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma reprezentuje 30 wiodących firm sektora farmaceutycznego działających w Polsce, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. Infarma jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających innowacyjną branżę farmaceutyczną (między innymi EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.