Ile powinien wynosić czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym na następujących stanowiskach:
- psycholog;
- instruktor terapii uzależnień;
- pielęgniarka/rejestratorka?
Czy w przypadku wydłużenia czasu pracy (np. do 8 godzin) powinno to znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach wewnętrznych danego podmiotu leczniczego, a jeżeli tak, to w jakich?

Podstawowy czas pracy psychologa, instruktora uzależnień i pielęgniarki/recepcjonistki zatrudnionych w podmiocie leczniczym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. U. Nr 112, poz. 654) - dalej u.dz.l
Ośmiogodzinny dobowy wymiar czasy pracy w podmiocie leczniczym, określony w art. 93 ust. 2 u.dz.l., dotyczy wyłącznie pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, do których nie zalicza się wymienionych w pytaniu pracowników.
Osoby te mogą jednak świadczyć pracę w wymiarze 8 godzin na dobę na podstawie art. 94 u.dz.l., czyli w tzw. równoważnym systemie czasu pracy. W jego ramach, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, rozkład czasu pracy pracowników w niektóre dni może być przedłużony do 12 godzin na dobę i równoważony w inne dni czasem wolnym od pracy. Jednak zawsze rozkład czasu pracy tych pracowników nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe obowiązujące w danym podmiocie leczniczym powinny być wymienione w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Anna Gotkowska