Zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez izby lekarskie, izby pielęgniarek i położnych, izby aptekarskie oraz izby diagnostów laboratoryjnych, w roku 2016 prawo wykonywania zawodu posiadało prawie 145 tysięcy lekarzy, 41,2 tysiąca lekarzy dentystów, 288 tysięcy pielęgniarek, 37 tysięcy położnych, 34 tysiące farmaceutów i 15 tysięcy diagnostów laboratoryjnych.

W porównaniu z rokiem 2015 odnotowano wzrost liczy osób uprawnionych do wykonywania wszystkich tych zawodów. Największy przyrost zanotowano w grupie diagnostów laboratoryjnych - o 3 procent, farmaceutów – o 2,4 procenta oraz lekarzy dentystów - o 1,8 procenta.


Lekarze i pielęgniarki coraz starsi
 

Jednocześnie jednak, w 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wiekowej – 65 lat i więcej. Wzrost ten dotyczył każdej z grup zawodowych, ale znaczny – o 6 tysięcy osób w grupie pielęgniarek w wielu 65 i więcej o 2 tysiące w grupie 55 do 64 lata. Wśród położnych największą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata.

Raport przypomina, że w latach 2000-2011 obserwowany był znaczny wzrost liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo, co było efektem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dyplom potwierdzający ukończenie średniej szkoły medycznej nie stanowił już wystarczającego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej. Obecnie pielęgniarki muszą mieć ukończone trzyletnie studia licencjackie lub studia zawodowe tzw. pomostowe, które są krótsze niż w przypadku standardowego programu licencjackiego. Ostatni nabór na studia pomostowe miał się odbyć w roku 2010/2011.

Natomiast w roku 2016 liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo spadła niemal o połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten dotyczył w całości liczby absolwentów studiów niestacjonarnych i może być konsekwencją zmniejszającej się systematyczne roli studiów pomostowych przeznaczonych dla osób z wykształceniem pielęgniarskim.

 

Najmniej lekarzy i pielęgniarek w Wielkopolsce

 

Liczba lekarzy przypadających na 10 tysięcy mieszkańców różniła się w 2016 roku w zależności od regionu Polski i wynosiła od 15,7 w województwie wielkopolskim do ponad 28,1 w województwie łódzkim. Liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem na 10 tysięcy mieszkańców w roku 2016 była najniższa w województwie wielkopolskim – 37,6 pielęgniarek na 10 tysięcy mieszkańców, oraz w województwie pomorskim, gdzie przypadały 43 pielęgniarki na 10 tysięcy osób, natomiast najwięcej pielęgniarek było w województwie lubelskim i świętokrzyskim – prawie 60 pielęgniarek na 10 tysięcy mieszkańców.

W 2016 roku liczba lekarzy specjalistów w Polsce wynosiła ponad 60 tysięcy, a wśród lekarzy dentystów specjalizację posiadało 2,8 tysiąca, co stanowiło 20,9 procenta wszystkich lekarzy dentystów.

Na koniec 2016 roku najczęściej przez lekarzy posiadaną specjalizacją była specjalizacja z zakresu chirurgii, medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych – średnio na 10 tysięcy osób przypadało około 2 lekarzy z wymienionych specjalizacji. Najmniejszą grupę stanowili lekarze specjalizujący się w dziedzinach takich jak dermatologia, otolaryngologia czy onkologia.

Od roku 2005 do 2016 wzrosła zarówno liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty jak i liczba pracujących „bezpośrednio z pacjentem” (czyli w aptekach) W ciągu tej dekady liczba farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych zwiększyła się z 22,1 tysiąca w roku 2005 do 27 tysięcy w roku 2016.

 

 [-OFERTA_HTML-]