Według badań Głównego Urzędu Statystycznego, osoby po 75. roku życia za najważniejszą wartość uważały zdrowie - wskazało na nią ponad 95 procent pytanych. Prawie 70 procent osób w tym wieku odpowiedziało także, że są zadowoleni z życia.

Według badań GUS, w roku 2050 osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowić 32,7 procent społeczeństwa. Takich osób będzie wówczas 11.097.000. W roku 2025 będzie takich osób 8.189.000, w roku 2030 – 8.646.000, w roku 2040 – 9.429.000.

Z badań i prognoz wynika więc, że liczba osób starszych, czyli kobiet po 60. i mężczyzn po 65. roku życia systematycznie rośnie i będzie rosnąć. Dane z 31 grudnia 2014 roku, przytoczone przez GUS, pokazują, że na ten dzień osoby starsze stanowiły 19 procent ogółu ludności. Kobiet po 60. roku życia było 5.032.000, mężczyzn po 65. roku życia – 2.273.400.

Według danych GUS, przeciętna miesięczna emerytura (brutto) na koniec 2014 roku wyniosła 2117,35 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 1581,47 zł..

GUS zapytał w roku 2015 osoby w wieku powyżej 75 lat o ich ogólne zadowolenie z życia. 63,8 procent badanych odpowiedziało, że są zadowoleni z życia, 7,4 procent jest bardzo zadowolonych, 25,3 proc. stwierdziło, że nie są ani zadowoleni, ani niezadowoleni. Natomiast tylko 2,9 procent osób w tym wieku było niezadowolonych, a 0,6 proc. – bardzo niezadowolonych.

Za najważniejsze wartości w życiu, podczas badania w roku 2015, osoby starsze najczęściej wskazywały zdrowie – tak odpowiedziało 95,3 procent badanych i rodzinę – tak odpowiedziało 83,3 proc. badanych. Na dalszych miejscach była wiara religijna, wskazana przez 25,8 proc. badanych, uczciwość (podana przez 23,4 proc. zapytanych) oraz sprawność fizyczna (ważna dla 11 procent badanych).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2016 r.