W Gdańsku odbyło się siódme posiedzenie prezydium Grupy Roboczej do spraw starzenia się społeczeństw, działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Komisja działa w celu realizacji ram politycznych ONZ na rzecz starzenia się w regionach i całym świecie.

Grupa Robocza do spraw starzenia się społeczeństw jest organem międzyrządowym, który po raz pierwszy został zwołany w 2008 roku. Jest złożony z krajowych punktów kontaktowych do spraw starzenia się reprezentujących państwa członkowskie regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ), wraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Grupa pracuje w celu promowania dialogu politycznego pomiędzy państwami członkowskimi w ramach EKG w zakresie różnych aspektów zmian demograficznych w regionie, ze szczególnym naciskiem na starzenie i na relacje międzypokoleniowe oraz między płciami.

Główne działania to koordynacja światowych i regionalnych porozumień w sprawie starzenia się oraz prace rozwojowe w dziedzinie starzenia się, szczególnie w pracy z poszczególnymi państwami członkowskimi w celu opracowania map drogowych dla celów upowszechnienia osób starszych.

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych zjawisk naszych czasów, przynosi szeroko zakrojone wyzwania i możliwości.

Spotkanie organizowały Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto Gdańsk.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2015 r.