Projekt przygotowany przez FZP zakłada m.in.:

- uwarunkowanie refundacji leku wyłącznie określonym stanem klinicznym i wiedzą lekarską, a nie obwieszczeniem Ministra Zdrowia;

- zdjęcie z lekarzy obowiązku ustalania poziomu odpłatności - ustalenie poziomu odpłatności ma być prostą czynnością techniczną polegającą na porównaniu nazwy leku z kodem danej choroby, bez udziału lekarza;

- wprowadzenie nowego mechanizmu polegającego na ustaleniu maksymalnej wysokości kosztów ponoszonych przez pacjentów na zakup leków refundowanych. Po przekroczeniu poziomu wydatków na leki refundowane w proponowanej wysokości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – całość dalszych kosztów ma być zwracana pacjentowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

- wprowadzenie  mechanizmu pozwalającego aptekom na utrzymywanie stałej ilości leków refundowanych, a przez to zwiększenie ich dostępności dla pacjentów, szczególnie w okresach zmian obwieszczeń Ministra Zdrowia.

Źródło: www.federacjapz.pl