23 stycznia 2014 roku weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Dz. Urz. MZ poz. 29).

Rada zajmie się oceną udzielanych świadczeń z zakresu AiIT, określeniem warunków osiągnięcia wystarczającego poziomu zabezpieczenia w świadczenia zdrowotne w tym zakresie,  przygotowaniem propozycji zmian oraz przedstawi ministrowi zdrowia wnioski ze swych analiz.

W skład Rrady wejdą:

1) Przewodniczący Rady – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady – Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

3) Członkowie:

a) Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub jego przedstawiciel,

b) Konsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii lub jego przedstawiciel,

c) Prezes Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej lub jego przedstawiciel,

d) Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów lub jego przedstawiciel,

e) Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub jego przedstawiciel,

f) Przewodniczący Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki lub jego przedstawiciel,

g) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego przedstawiciel,

h) Przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

i) Przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,

j) Przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia,

k) Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Według rozporządzenia Rada ulegnie  rozwiązaniu w momencie, gdy przedstawi ministrowi wyniki swojej pracy w formie raportu z realizacji zadań, nie później jednak niż z upływem roku od dnia jej powołania.