Nowelizacja czyni zadość potrzebom legislacyjnym zgłaszanym przez uczestników rynku farmaceutycznego - wg nowych przepisów urzędowa cena zbytu ustalona w decyzji o objęciu refundacją nie może być wyższa niż urzędowa cena zbytu tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, czy wyrobu medycznego, obowiązująca w dniu złożenia wniosku. Ponadto nowe regulacje wprowadzają ułatwienie procesu ubiegania się o ponowne objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego poprzez ograniczenie zakresu dokumentacji składanej ministrowi wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o objęcie refundacją.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl