Uczestniczący w szkoleniu mogli się dowiedzieć, że zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone ar. 17 ust. 1b ustawy ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

Prowadząca szkolenie przytoczyła tutaj interpretację indywidualną IBPBI/2/423-605/14/MO, dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zgodnie z którą zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od spełnienia przez podatnika dwóch istotnych warunków. 

Pierwszy z tych warunków dotyczy tego, że celem zwolnienia musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, a uzyskane dochody muszą być przeznaczone, a następnie wydatkowane wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.  Zwolnienie nie jest przy tym uzależnione od źródła przychodów/dochodów (działalność statutowa, inna gospodarcza i pozostała – z wyjątkami), lecz od kierunku ich wydatkowania i formy prawnej.

Prowadząca szkolenie wskazała, że w części B.1. informacji CIT-8/O należy wykazać wszystkie przychody wolne od podatku, a następnie wyłączyć je ustalając podstawę opodatkowania. W przypadku uzyskania dochodu podatkowego większość tego dochodu przeznacza się na cele statutowe, a opodatkowuje dochód równoważny wydatkom nie związanym z celem statutowym, czyli na przykład odsetkom budżetowym, składkom PFRON. Ponieważ działalność jest nie zawsze dochodowa, zdarza się, że we wcześniejszym okresie można ponieść stratę podatkową. 

Pojawia się wówczas pytanie, czy w sytuacji uzyskania dochodu i zwolnieniu części z tytułu przeznaczenia na cel statutowy, jakim jest ochrona zdrowia, w przypadku uzyskania straty w okresach wcześniejszych, 50 procent całej straty może podlegać odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu. 

Prelegentka wyjaśniała tutaj, że ustawodawca nie każe dzielić straty na stratę z działalności statutowej jako ze źródła wolnego od podatku i opodatkowanej. Podatnik, zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma prawo do obniżenia o 50 procent straty podatkowej (strata na całokształcie działalności), wykazanej w okresach wcześniejszych, dochodu podlegającemu opodatkowaniu, a nie przeznaczonego na cele statutowe.

Powołując się na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/4510-1/34/15-2/EK z 24.04.2015 roku)  prowadząca szkolenie wyjaśniała, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów (art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy).

Oznacza to, że dochody wolne od podatku nie są uwzględniane przy wyliczeniu podstawy opodatkowania (straty). Podkreśliła też, że podatnicy korzystający ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powinni wykazywać straty z działalności statutowej jako straty ze źródła wolnego od podatku. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy podatkowej nie mają zastosowania do tego zwolnienia, ponieważ ma ono warunkowy charakter. Zatem strata na całokształcie działalności może obniżać dochód do opodatkowania w latach następnych. 

Z artykułu 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (w tym SP ZOZ- y) mają prawo obniżyć swój dochód osiągany w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach o wysokość straty poniesionej w poprzednim roku podatkowym. Pomniejszenie to w każdym roku z tego okresu nie może jednak przekroczyć 50 procent kwoty tej straty.

Podczas szkolenia zostały także omówione kategorie kosztów i przychodów podatkowych i ich zróżnicowanie względem zasad prezentacji kategorii wynikowych w świetle przepisów prawa bilansowego. Omówione zostały również zasady ustalania i rozliczania przejściowych i trwałych różnic pomiędzy dochodem ustalonym na podstawie przepisów rachunkowości, a dochodem podatkowym. Prelegentka omówiła zagadnienia związane z wypełnianiem deklaracji CIT przez niepubliczne i publiczne (SPZOZ-y) podmioty lecznicze.

Zakres szkolenia objął także trwałe i przejściowe różnice w ustalaniu dochodu do opodatkowania w podmiocie leczniczym, podatkową i księgową wartość aktywów i pasywów podmiotu leczniczego i wdrożenie skutecznego modelu zarządzania zgodnością.

Webinarium dotyczące zagadnień związanych z ustalaniem wyniku księgowego i jego przekształceniem w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w różnych formach organizacyjno-prawnych podmiotów leczniczych odbyło się 11 marca 2016 roku.

Zapraszamy także na inne szkolenia organizowane przez Wolters Kluwer>>>


Prowadzącą szkolenie była dr Aleksandra Szewieczek, wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aleksandra Szewieczek prowadzi wykłady i ćwiczenia z rachunkowości finansowej podmiotów leczniczych, rachunku kosztów w podmiotach leczniczych i wyceny świadczeń zdrowotnych na kierunku studiów finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Jest autorem wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów w ochronie zdrowia, w tym również wydawanych przez Wolters Kluwer. Jest wieloletnim praktykiem zarządzania publicznymi i niepublicznymi podmiotami leczniczymi, ekspertem z zakresu analizy i oceny aspektów finansowych i niefinansowych funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym rachunku kosztów podmiotów leczniczych i taryfikacji świadczeń zdrowotnych na rzecz AOTMiT.

Dowiedz się więcej ze szkolenia
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego a formy współpracy z personelem medycznym - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza