Dziś nie spełnia ich 15 procent placówek, a problem dotyczy głównie szpitali powiatowych. Chodzi m.in. o normy budowlane i przeciwpożarowe określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. 

Za przyjęciem ustawy było 335 posłów, 2 było przeciw, 75 wstrzymało się od głosu. 

Nowelizacja wydłuża też czas na wprowadzenie obowiązku posiadania przez szpitale umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Pierwotnie obowiązek ten miał obowiązywać od stycznia 2014 roku, ale termin ten już raz odsunięto i określono na 1 stycznia 2016 roku. W myśl obowiązujących obecnie przepisów, do 31 grudnia 2015 roku szpitale mogą zawierać takie ubezpieczenie na zasadzie fakultatywności. Projekt wydłuża ten czas o rok - do 1 stycznia 2017 roku. 

- Za takim rozwiązaniem przemawiają przede wszystkim obiektywne problemy, z jakimi borykają się podmioty lecznicze prowadzące szpitale, które wynikają przede wszystkim z niedostatecznej oferty rynku usług ubezpieczeniowych – podkreślili autorzy projektu. 

Nowela o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewiduje ponadto zmiany dotyczące wymagań w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci. Definiuje, że centrum urazowe dla dzieci jest wydzieloną częścią szpitala, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy i gdzie specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, by szybko diagnozować i leczyć pacjenta. Nowela wyszczególnia, jakie sprzęty powinny być w takim centrum i jacy specjaliści w nim leczyć. 

Zapisano w nim np., że przepis zakładający, iż centrum urazowe dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego dziecięcego bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego, wejdzie w życie od stycznia 2021 roku. 

Podczas prac legislacyjnych posłowie zdecydowali o dodaniu do noweli przepisów określających zadania ratowników medycznych. Jest to udzielanie świadczeń zdrowotnych - samodzielnie lub pod nadzorem lekarza; zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób poszkodowanych. Zadaniem ratownika jest również transport chorego, udzielanie wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Nowelizacja mówi, że ratownik to zarówno osoba pracująca w podmiotach leczniczych, jak i ratująca ludzi w górach, na obszarach wodnych, w jednostkach morskich, wojskowych, ochrony przeciwpożarowej czy na lotniskach. 

Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(pap)