Obowiązek ten pozwoli świadczeniodawcom na otrzymanie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

Obowiązek przekazania informacji wprowadza nowe rozporządzenie ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) - dalej r.o.w.u.

Zgodnie z § 2 ust. 1 r.ow.u., w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń wysokospecjalistycznych, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do r.o.w.u., informację, według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia, o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia.

Czytaj: MZ: z wrześniową wypłatą pielęgniarki dostaną ok. 300 zł podwyżki >>>

Wskazana informacja obejmuje dane:

1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo informację;

o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;

2) wymiar etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki albo położnej.

Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku,
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 r.o.w.u., i karze umownej w wysokości do 5 procent tych środków.

Świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów przekazuje podpisane umowy wraz z:

1) kopią uzgodnionego, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków określonych w § 2 ust. 3 pkt 1 r.o.w.u. na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu;

2) kopią pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych sposobu podziału miesięcznie środków określonych w § 2 ust. 3 pkt 1 r.o.w.u. na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu - w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1.

Zgodnie z § 2 ust. 5 r.o.w.u., w przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia przez świadczeniodawcę propozycji sposobu podziału środków przedstawicielom, sposób podziału tych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określa ten świadczeniodawca i przekazuje jego kopię wraz z podpisanymi zmienionymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału

wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian tych umów.

Wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z tej umowy, wzory dokumentów potwierdzających realizację porozumienia albo pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, albo potwierdzających realizację określonego przez świadczeniodawcę podziału środków oraz sposób przekazywania dokumentów określa prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wskazany wyżej mechanizm ma pozwolić na zapewnienie właściwej roli świadczeń pielęgniarskich i położniczych w systemie ochrony zdrowia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności podmiotu leczniczego zatrudniającego personel medyczny na podstawie takich form jak umowa o pracę czy tzw. kontrakt to zadanie szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wybrać najkorzystniejszą, z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności (także aspektów finansowych i podatkowych), formę współpracy z personelem medycznym.

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl