Odpowiedź:
Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, niezależnie od tego, czy udzielane są w szpitalach czy też w warunkach innych niż całodobowe lub całodzienne, jako niebędące dodatkowo świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wypełniają definicję świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub też świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i jako takie podlegają wszelkim rygorom wynikającym z treści art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Wszelkie zatem zmiany dotyczące list oczekujących, wprowadzone przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 z późn. zm.), dotyczą także i świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 u.ś.o.z., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co istotne, jak stanowi art. 20 ust. 2 pkt 5 u.ś.o.z. (również w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.), świadczeniodawca udzielający świadczeń w szpitalach oraz świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zobowiązany jest dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania przedstawiony przez świadczeniobiorcę, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania. Odpowiednio, obowiązkiem świadczeniobiorcy pozostaje dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, i to nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. W tym miejscu zauważyć należy, iż zgodnie z przepisem art. 5 pkt 1 u.ś.o.z., przez ambulatoryjną opiekę zdrowotną rozumieć należy udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Z kolei jak stanowi art. 5 pkt 36 u.ś.o.z., świadczenie specjalistyczne to świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W takim stanie rzeczy uznać należy, iż świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, jako świadczenia udzielane albo w szpitalach albo też w warunkach innych niż całodobowe lub całodzienne i niebędące świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stanowią świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach lub też świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i jako takie podlegają wszelkim rygorom wynikającym z treści art. 20 u.ś.o.z.. Na marginesie tylko wskazania wymaga, iż powyższe ustalenie zdają się dodatkowo potwierdzać przepisy załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1447) „KODY FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA I JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ” (Tabela nr 1. Kody funkcji ochrony zdrowia), które definiując pojęcie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego wskazują na świadczenia inne niż zawarte w kategorii leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia psychiatrii ambulatoryjnej.
Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 15 grudnia 2014 r.