Odpowiedź:
Podmiot leczniczy prowadzący specjalizację nie powinien powierzać lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury do wykonywania czynności, które nie mieszczą się w programie specjalizacji, w tym kierować go do pracy w oddziale, w którym praca nie jest przewidziana tym programem.

Uzasadnienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d., umowa o pracę zawarta przez lekarza z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury ma na celu zrealizowanie programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny (art. 16h ust. 1 u.z.l.l.d.).
Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały okres jego trwania w wymiarze czasu równemu czasowi pracy lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym oraz pełni dyżury (lub pracuje w systemie zmianowym lub równoważnym w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej) (art. 16i ust. 1 u.z.l.l.d.). W tym czasie lekarz jest zobowiązany do wykonywania czynności w zakresie, który wynika z programu specjalizacji i mających na celu jego realizację.
Natomiast po stronie podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne istnieje obowiązek umożliwienia lekarzowi pełnej realizacji programu. Należy zauważyć, że rezydentura jest przyznawana i finansowana przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem. Środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury minister zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne zatrudniającym lekarzy rezydentów. Umowa ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie. Delegowanie lekarza rezydenta do wykonywania innych czynności niż wynikające z programu specjalizacji może mieć dla podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne negatywne konsekwencje w związku z niewywiązywaniem się z umowy z ministrem zdrowia.

Małgorzata Brzozowska-Kruczek

Odpowiedzi udzielono 7.12.2015 r.