Czy zamówienie na przeprowadzenie audytu energetycznego szpitala o wartości 80.000 zł można przeprowadzić w trybie zapytania o cenę?
Czy można to zamówienie potraktować jako usługę powszechnie dostępną?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.; dalej jako: p.z.p.) w art. 70 wskazuje na dwie przesłanki dopuszczające zastosowanie zamówienia w trybie zapytania o cenę. Przyjąć należy, iż przedstawiony w pytaniu stan faktyczny wskazuje na spełnienie wyłącznie jednej z nich. Konsekwencją powyższego jest zatem niedopuszczalność zastosowania zamówienia w trybie zapytania o cenę.
Prawo zamówień publicznych stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Stosownie do powyższego, aby udzielić zamówienia publicznego na usługę sporządzenia audytu energetycznego w trybie zapytania o cenę, należy zbadać, czy:
•wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 11 ust. 8 p.z.p. tj. kwoty 125 000 euro (do końca 2009 r. kwoty 133 000 euro) oraz
•czy usługa ma charakter powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych;
przy czym obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.
Zadający pytanie wskazał, iż wartość zamówienia osiągnie 80.000 PLN. Mając na uwadze obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. kurs euro stanowiący podstawę przeliczania zamówień publicznych, tj. 3,839 PLN/EUR (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych; Dz. U. Nr 224, poz. 1796), pierwszą z ww. przesłanek uznać należy za spełnioną.
Na marginesie należy również podkreślić, iż nawet biorąc pod uwagę kurs euro stanowiący podstawę przeliczania zamówień publicznych obowiązujący do końca 2009 r. tj. 3,8771 PLN/EUR (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych; Dz. U. Nr 241, poz. 1763) przedmiotowa przesłanka również byłaby spełniona.
Rozważyć zatem trzeba, czy usługa sporządzenia audytu energetycznego ma charakter powszechnie dostępny o ustalonych standardach. Ustawodawca niestety nie wskazał definicji usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach. Przyjmuje się jednak, iż ich przykładem są usługi: sprzątania pomieszczeń, mycia szyb, prania, żywienia, proste usługi poligraficzne, a także zakupy: materiałów biurowych, środków czystości. Co więcej, podkreśla się, że usługi powszechnie dostępne to takie usługi, które są oferowane wszędzie na rynku oraz można je nabywać od wielu podmiotów bez względu na miejscowość i czas. Z kolei ustalone standardy jakościowe, to powtarzalne cechy jakościowe i techniczne usługi, które nie wymagają skomplikowanego opisu takiego jak trwałość, funkcjonalność, czy wymiary. Nie są standardowymi usługami takie, które wymagają szczególnych kwalifikacji. W orzeczeniu z dnia 5 lutego 2001 r. Główna Komisja Orzekająca wskazała, iż "W trybie zapytania o cenę nie powinno się zamawiać rzeczy nietypowych, specjalistycznych." (DF/GKO/Odw.-255/432/RN-146/00).
W świetle powyższych ustaleń skłaniać się należy ku stanowisku, zgodnie z którym sporządzenie audytu energetycznego nie jest usługą powszechnie dostępną. Przede wszystkim podnieść należy, iż sporządzenie audytu energetycznego wymaga wiedzy specjalistycznej, choć nie wymaga odrębnych uprawnień. Konsekwencją powyższego jest fakt, iż usługi tej nie można nabyć wszędzie na rynku i to od wielu podmiotów.
Ponadto opis przedmiotu zamówienia wymaga podania szeregu rozmaitych danych, takich jak np. powierzchnia zabudowy, ilość kondygnacji.
Nie jest zatem spełniona druga z przesłanek udzielenia zamówienia w drodze zapytania o cenę, tzn. usługa sporządzenia audytu energetycznego nie ma charakteru powszechnie dostępnego o ustalonych standardach jakościowych.
Wobec powyższego nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego w ww. trybie.
Paulina Soszyńska