Odpowiedź:
Można zmienić aneksem wyżej wymienioną umowę (strony mają taką możliwość), jednak z uwagi na brzmienie art. 13. ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) - dalej u.z.k.p., w przypadku określonym w pytaniu nie jest to konieczne.

Uzasadnienie:
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 22 lutego 2016 r., wprowadzono szereg zmian w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. Zmiany dotyczą m.in. zawierania umów na czas określony.
Zgodnie z dodanym ustawą zmieniającą art. 25(1) § 1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony (art. 25(1) § 2 k.p.).
Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w art. 25(1) § 1 k.p., lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (art. 25(1) § 3 k.p.).
Nadto, zgodnie z art. 25(1) § 4 k.p., przepisu art. 25(1) § 1 k.p. nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W takich przypadkach, zgodnie z art. 15 ust. 1 k.p., strony trwających w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej umów o pracę na czas określony zawartych w celu określonym w art. 25(1) § 4 pkt 1-3 lub w przypadku, o którym mowa w art. 25(1) § 4 pkt 4 k.p. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej uzupełnią te umowy o informacje, o których mowa w art. 29 § 1(1) k.p.
Zgodnie z art. 29 § 1(1) k.p. w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 25(1) § 4 pkt 1-3 k.p., lub w przypadku, o którym mowa w art. 25(1) § 4 pkt 4 k.p., w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.
Zgodnie natomiast z art. 13. ust. 4 u.z.k.p. do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się art. 25(1) k.p., jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 25(1) k.p. albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 25(1) k.p.
Zatem 33 miesiące na które maksymalnie może być zgodnie z nowymi przepisami - zawarta umowa na czas określony zaczynają biec w tym przypadku od dnia 22 lutego 2016 r. a zatem nie upłyną one przed zakończeniem wyżej wymienionej umowy (15 listopada 2017 r.). Zgodnie z wyżej wymienionym cytowanym przepisem przejściowym zawarcie aneksu nie jest w przypadku określonym pytaniem konieczne.

Monika Kwiatkowska

Odpowiedzi udzielono 7.12.2015 r.