Odpowiedź:
Tak, dotyczy to cen świadczeń zdrowotnych, które są dla pacjentów odpłatne.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) aktualne informacje na temat wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia. Wymóg publikowania cen dotyczy więc tylko tych świadczeń, które są dla pacjentów odpłatne. Nie odnosi się więc do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 19 listopada 2014 r.