Czy technik farmacji może podpisywać faktury pod względem merytorycznym?

Technik farmaceutyczny może podpisać fakturę, jeśli posiada w tym zakresie stosowne upoważnienie.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - dalej u.p.f., technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, substancje odurzające oraz substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P określone w odrębnych przepisach. Może on również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 6a u.p.f. nadto jest uprawniony do zgłaszania Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu działania niepożądanego produktu leczniczego.

Do zadań kierownika apteki należy - zgodnie z art. 88 ust. 5 u.p.f. m.in. zakup produktów leczniczych, oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96 u.p.f., a także zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96 u.p.f.

Przepisy nie precyzują, czy kierownik apteki może przekazać wykonanie ustawowo przypisanych mu zadań innemu pracownikowi apteki (farmaceucie lub technikowi farmaceutycznemu). Nie wprowadzają równocześnie takiego zakazu. W praktyce dodatkowe - wykraczające poza zakres art. 91 u.p.f. obowiązki technika farmaceutycznego określa umowa o pracę precyzująca zakres obowiązków danego pracownika.

Przypomnieć należy również, iż przepisy prawa nie wymagają, podpisu ani pieczątki na fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, według przepisów ustawy o VAT nie musi zawierać podpisu ani sprzedawcy, ani nabywcy. Nie ma jednak zakazu podpisywania i stemplowania faktur. Strony umowy mogą zatem uzgodnić, że wystawiane faktury będą podpisywane, chociaż nie jest to wymagane przepisami.

Reasumując technik farmaceutyczny może podpisać fakturę, jeśli posiada w tym zakresie stosowne upoważnienie.