Czy SP ZOZ, w którym sprzedawane są usługi medyczne dla osób fizycznych (nieubezpieczeni pacjenci korzystający z porad lekarskich), będzie obowiązany do zainstalowania od dnia 1 maja 2011 r. kasy fiskalnej?
W strukturach naszego zakładu są 4 ośrodki zdrowia.
Czy kasy fiskalne będą musiały być zainstalowane w każdym z tych ośrodków, czy wystarczy w jednym z nim?

Zapewne trzeba będzie wprowadzić kasę z dniem 1 maja 2011 r., jeśli nie będzie możliwości skorzystania z innych zwolnień od kas.
Kasa fiskalna powinna być zainstalowana tam, gdzie następuje płatność (rozliczenie) za wykonane usługi. Jeśli ma to miejsce we wszystkich czterech ośrodkach – to tam kasy powinny być zainstalowane.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
W kasie podlega zatem ewidencji sprzedaż (dostawa towarów, świadczenie usług), która jest dokonywana na rzecz:
• osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
• rolników ryczałtowych.
Pewna sprzedaż jest zwolniona od ewidencji w kasie. Zwolnienia w 2011 r. wprowadzone będą przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).
Jedną z najbardziej kojarzonych cech rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 2010 r. jest to, że nie zawiera ono zwolnień dla usług lekarzy. Nie istnieje już bowiem w załączniku do rozporządzenia zwolnienie dla usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
W okresie do 30 kwietnia 2011 r. obowiązywać będą jeszcze "stare" zwolnienia z obowiązku stosowania kas, tj. te przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Do 30 kwietnia 2011 r. zastosowanie będzie więc miało zwolnienie dotyczące wszystkich usług w zakresie ochrony zdrowia.

Usunięto zwolnienia "swoiste" dla świadczeń w zakresie medycyny, lecz nie pozbawiono lekarzy możliwości korzystania z innych zwolnień. W szczególności mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, obejmującego podatników, u których sprzedaż podlegająca ewidencji w kasie w roku poprzednim oraz bieżącym nie przekroczyła poziomu 40.000 zł (u podatników zaczynających działalność w danym roku – 20.000 zł). Podejrzewam jednak, że pod koniec kwietnia 2011 r. ten limit będzie u Państwa wyczerpany, więc zapewne trzeba będzie dokonać wprowadzenia z dniem 1 maja 2011 r. kas fiskalnych do działalności.
Przepisy nie precyzują punktu, w którym kasa ma być zainstalowana.
Regulacje dotyczące warunków technicznych i zasad stosowania kas, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), precyzuje natomiast m.in., że kasy powinny zapewniać możliwość odczytu kwot należności przez usługobiorcę (pacjenta), powinna być zapewniona możliwość wydania mu paragonu fiskalnego, etc.
Z powyższego wynikałoby zatem, że kasa fiskalna powinna być nie tam, gdzie pacjent odbiera świadczenie (gabinet lekarski), tylko tam, gdzie się rozlicza (a więc zapewne tzw. rejestracja, czy też inne podobne miejsce).
Można zatem twierdzić, że kasa fiskalna powinna być zainstalowana tam, gdzie następuje płatność za wykonane usługi.
Adam Bartosiewicz