Czy SP ZOZ ma obowiązek wysłać lekarza specjalistę na wizytę domową do pacjenta?

Lekarz chirurg wykonuje zabiegi w poradni.

Czy zatem wizyta w domu zapewni odpowiednie warunki sanitarne?

Czy nie lepiej dowieźć chorego do poradni na koszt poradni?

Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mogą być realizowane zarówno w poradni specjalistycznej, jak i, w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w domu świadczeniobiorcy (w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejscu jego czasowego pobytu). Co istotne jednak, okoliczności związane ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy kreujące po stronie świadczeniodawcy obowiązek udzielania porad w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo w miejscu jego czasowego pobytu, winny być oceniane również i z punktu widzenia zasad wykonywania przez lekarza badania stanu zdrowia pacjenta, rozpoznawania chorób czy samego leczenia. W konsekwencji uznać należy, iż świadczeniodawca zobowiązany będzie realizować świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy także i w domu świadczeniobiorcy, chyba, że charakter świadczeń zdrowotnych (np. niektóre świadczenia zabiegowe i związana z nimi konieczność zachowania reguł aseptyki) wyklucza, z medycznego punktu widzenia, możliwość ich udzielenia poza pomieszczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W takiej sytuacji na świadczeniodawcy ciążył będzie obowiązek zapewnienia świadczeniobiorcy transportu sanitarnego do poradni i z powrotem.

Zgodnie z przepisem § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowane są udzielane w domu świadczeniobiorcy. Co istotne, przez poradę udzielaną w miejscu pobytu świadczeniobiorcy rozumieć należy, po myśli § 2 ust. 1 pkt 20 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, poradę udzielaną w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejscu jego czasowego pobytu.

Jednocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym oraz wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. Ponadto jak stanowi art. 41 ust. 2 u.ś.o.z., świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

Uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa oraz odnosząc je kolejno do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mogą być realizowane zarówno w poradni specjalistycznej, jak i, w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w domu świadczeniobiorcy (w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejscu jego czasowego pobytu). Co istotne jednak, okoliczności związane ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy kreujące po stronie świadczeniodawcy obowiązek udzielania porad w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo w miejscu jego czasowego pobytu, winny być oceniane również i z punktu widzenia zasad wykonywania przez lekarza badania stanu zdrowia pacjenta, rozpoznawania chorób czy samego leczenia. W konsekwencji uznać należy, iż świadczeniodawca zobowiązany będzie realizować świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy także i w domu świadczeniobiorcy, chyba, że charakter świadczeń zdrowotnych (np. niektóre świadczenia zabiegowe i związana z nimi konieczność zachowania reguł aseptyki) wyklucza, z medycznego punktu widzenia, możliwość ich udzielenia poza pomieszczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W takiej sytuacji na świadczeniodawcy ciążył będzie obowiązek zapewnienia świadczeniobiorcy transportu sanitarnego do poradni i z powrotem.