Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i jesteśmy użytkownikiem tych obiektów. Właścicielem jest powiat. W zawartej pomiędzy powiatem a nami umowie użytkowania nie ma uregulowania dotyczącego tej kwestii. Wyżej wspomniany art. 4 precyzuje naszym zdaniem jedynie kto ma obowiązek wykonania dostosowania obiektów do stanu wymaganego w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, natomiast nie ma wykładni odnoszącej się co do pokrycia kosztów takiej inwestycji.

Odpowiedź:

Zasady pozyskiwanie środków finansowych przez zakład (SP ZOZ) reguluje ustawa o działalności leczniczej, która nie reguluje kwestii partycypowania finansowego właściciela - podmiotu tworzącego - w inwestycjach i remontach majątku użytkowanego co prawda przez zakład, ale pozostającego własnością podmiotu. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, (w tym wspomnianych w pytaniu ust. 1 pkt 1 i 2: przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie budynku obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice) stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1829/09, w sytuacji kiedy właściciel nie włada budynkiem lub terenem, odpowiedzialność o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej przechodzi na zarządcę, użytkownika a także na podmiot faktycznie władający obiektem lub terenem. Powyższa regulacja wprowadzona została celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej (LEX nr 1102722).

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

Z powyższego wynika, że odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponosi samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W zakresie sfinansowania remontów lub niezbędnych w tym zakresie inwestycji zakład może pozyskać środki finansowe od podmiotu tworzącego w oparciu o przepis art 114 u.dz.l. W obecnym porządku prawnym brak jest uregulowań prawnych wprost regulujących finansowanie remontów i inwestycji „w nieruchomości” użytkowanej przez zakłady. Pożądana jest zmiana w tym zakresie ustawodawstwa wprost regulującego te zagadnienia.

Izabela Klisowska, autorka współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia

Odpowiedzi udzielono 17.02.2016 r. `