Czy ratownik medyczny bądź lekarz może prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową podczas jazdy ambulansem?
Czy są jakieś przepisy, które zabraniają prowadzenia takich czynności w czasie jazdy?

Żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego, w tym lekarz ani ratownik medyczny, nie powinien prowadzić resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas jazdy ambulansem.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.) akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych kieruje wyznaczony przez dyspozytora medycznego kierujący. W związku z powyższym, to na kierowniku spoczywa szczególny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zespołowi oraz pacjentowi. Dlatego stosując art. 5 u.p.r.m. zabrania się poświęcania życia bądź zdrowia przez osobę podejmującą medyczne czynności ratunkowe.
Ustawodawca poprzez art. 39 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dopuszcza możliwość, aby członek zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej nie posiadał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Artykuł ten nie zwalnia jednak personelu ambulansu ze stosowania zasad bezpieczeństwa.
Uwagi
Warto pamiętać o rzeczywistości z jaką przychodzi się zmierzyć podczas każdej jazdy ambulansem na sygnale. Niestety powszechnym jest niestosowanie się pozostałych uczestników ruchu drogowego do obowiązującego prawa i zasad poruszania się pojazdem podczas napotkania na swojej drodze pojazdu uprzywilejowanego.
Dlatego wyznając zasadę "dobry ratownik to żywy ratownik" należy stosować wszystkie dostępne zasady bezpieczeństwa zakładając możliwie najgorszy scenariusz.
Daniel Mare