Czy pracodawca ma obowiązek sporządzenia aneksów do umów o pracę pracownikom/pielęgniarkom i położnym w związku ze wzrostem wynagrodzeń wypłacanym w formie comiesięcznego dodatku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, ZZPiP oraz NRPiP?

Zawarcie aneksu do umowy z pielęgniarką/położną jest zasadne w każdej sytuacji, gdy zmiana wysokości środków na podwyżki wynika z kolejnej zmiany umowy przekazanej przez NFZ oraz w sytuacji, gdy zmianie ulec ma wysokość środków przyznanych pielęgniarce/położnej.

Tryb wprowadzenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych określa § 2 ust. 1-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u.

Zgodnie z przywołanymi przepisami:

- dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia winien był przedstawić świadczeniodawcom zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej:

1)

wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.;

2)

postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 r.z.o.w.u., i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

- niezwłocznie po otrzymaniu ww. zmiany umowy świadczeniodawca winien był przekazać propozycję podziału przyznanych środków

1) związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym u świadczeniodawcy albo
2) upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1

- w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków porozumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu w sprawie sposobu ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji.

- niezwłocznie po zawarciu porozumienia albo uzyskaniu pozytywnej opinii OIPiP świadczeniodawca przekazuje podpisane zmienione umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią porozumienia albo kopią pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

- przyznane środki świadczeniodawca przeznacza następnie w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o:

1) 100 zł w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.,
2) 400 zł w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

- w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej.

Wynika stąd, iż przyznanie określonej pielęgniarce lub położnej środków na zwiększenie wynagrodzenia następuje w trybie zawarcia przez świadczeniodawcę aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zaopiniowania sposobu podziału środków przez związek zawodowy lub OIPiP a następnie wypłacenie środków pielęgniarce/ położnej. Innego rodzaju porozumienia, takie jak wskazane w pytaniu porozumienie "pomiędzy Ministrem Zdrowia, ZZPiP oraz NRPiP" pozostają bez wpływu na tryb rozdziału środków i mogą stanowić jedynie ustalenie wspólnej interpretacji co do właściwego wdrożenia przepisów rozporządzenia, nie zaś źródło prawa rodzące konieczność dokonywania zmiany umów z pracownikami.

Zawarcie aneksu do umowy z pielęgniarką/położną jest więc zasadne w każdej sytuacji, gdy zmiana wysokości środków na podwyżki wynika z kolejnej zmiany umowy przekazanej przez NFZ. Zgodnie bowiem z cytowanym na wstępie § 2 ust. 4 r.z.o.w.u. świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy o udzielanie świadczeń przekazuje propozycję podziału środków przewidzianych w umowie celem zawarcia porozumienia lub wyrażenia opinii. W pozostałych przypadkach będzie ono konieczne wówczas, gdy zmianie ulec ma wysokość środków przyznanych pielęgniarce/położnej.