Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy potrzebne jest skierowanie do poradni gruźlicy i chorób płuc?

Odpowiedź:

Udzielanie świadczeń w specjalistycznej poradni gruźlicy i chorób płuc na rzecz osoby chorej na gruźlicę nie wymaga skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jednak świadczeniami w poradni gruźlicy i chorób płuc miałyby być objęte osoby inne niż chore na gruźlicę (a także niebędące zakażonymi wirusem HIV, inwalidami wojennymi i wojskowymi, osobami represjonowanymi oraz kombatantami, cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, osobami uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego, uprawnionymi żołnierzami lub pracownikami, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranami poszkodowanymi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), to udzielenie świadczenia w każdym przypadku wymaga stosownego skierowania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z., ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż skierowanie nie jest wymagane do świadczeń ginekologa i położnika, dentysty, dermatologa (od dnia 1 stycznia 2015 r. wymagane), wenerologa, onkologa, okulisty (od dnia 1 stycznia 2015 wymagane), psychiatry oraz dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego, dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa i odnosząc je kolejno do treści sformułowanego pytania przyjąć należy, iż jeśli w specjalistycznej poradni gruźlicy i chorób płuc świadczenie opieki zdrowotnej udzielone miałoby zostać na rzecz osoby chorej na gruźlicę, to sama realizacja świadczenia nie wymaga skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na marginesie wskazania wymaga, iż w przypadku osób chorych na gruźlicę wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dostępne są bez skierowania). Jeśli jednak świadczeniami w poradni gruźlicy i chorób płuc miałyby być objęte osoby inne niż chore na gruźlicę (a także niebędące zakażonymi wirusem HIV, inwalidami wojennymi i wojskowymi, osobami represjonowanymi oraz kombatantami, cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, osobami uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego, uprawnionymi żołnierzami lub pracownikami, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranami poszkodowanymi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), to udzielenie świadczenia w każdym przypadku wymaga stosownego skierowania.

Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 27 października 2014 r.