Czy podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną lub dane możliwe do uzyskania na podstawie dokumentacji medycznej (np. przyczyna zgonu) na wniosek komisji kolejowej (badającej przyczynę wypadku kolejowego)?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie i po spełnieniu jakich warunków?

Podmiot leczniczy zobowiązany jest do udostępnienia dokumentacji medycznej tylko podmiotom wymienionym w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) - dalej u.p.p. Komisja kolejowa nie jest instytucją uprawnioną do uzyskania dokumentacji medycznej, chyba że badanie lekarskie zostało wykonane na zlecenie tego podmiotu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych ma prawo dostępu do protokołu oględzin i otwarcia zwłok.
Powołany powyżej przepis wskazuje enumeratywnie instytucje upoważnione do uzyskania dokumentacji medycznej, na tej podstawie żądać jej mogą:
- podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- organy władzy publicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
- podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
- minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratorzy, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
- uprawnieni na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek (np.; policja, ABW);
- organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
- podmioty prowadzące rejestr usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
- zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
- lekarz, pielęgniarka lub położna, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
- szkoła wyższa lub instytut badawczy do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Podstawą działania komisji kolejowej są art. 28a do art. 28n ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) - dalej u.t.k. oraz wydane na tej podstawie rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. Ministra Transportu w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 89, poz. 593). Na podstawie przepisów zarówno ustawy jak i rozporządzenia komisja nie uzyskała uprawnień aby żądać dokumentacji medycznej pacjenta.
Dokumentacja medyczna mogłaby być wydana, ale tylko w sytuacji jeżeli pacjent upoważniłby komisję kolejową (konkretną osobę z tej komisji) do uzyskania jego dokumentacji medycznej (art. 26 ust. 1 i 2 u.p.p.). Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych na mocy art. 28h ust. 2 pkt 1 u.t.k. ma prawo dostępu do protokołów oględzin i otwarcia zwłok ofiar śmiertelnych poważnych wypadków.

Uwagi

Przepis art. 26 u.p.p. nie może być interpretowany w sposób dowolny, prawo do poufności dokumentacji medycznej to jedno z podstawowych praw pacjenta i powinno być bezwzględnie przestrzegane.

Przykład

Protokół oględzin i otwarcia zwłok może być udostępniony:
- do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
- poprzez sporządzenie jego wyciągu, odpisu lub kopii;
- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.

Katarzyna Lenczowska-Soboń