Pytanie

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta?

Odpowiedź

Pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta

Płukanie ucha u pacjenta jest umiejętnością, którą nabywa pielęgniarka w trakcie kształcenia przeddyplomowego tj. w trakcie kształcenia w szkole pielęgniarskiej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05.2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa w załączniku nr 4 "Standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo", część A studia pierwszego stopnia, w części II "Ogólne efekty kształcenia" stanowi, że dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,

d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,

e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

W części III "Szczegółowe efekty kształcenia" ustawodawca przewiduje, że w naukach w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w zakresie umiejętności absolwent wykonuje płukanie oka i ucha (C.U22).

 

Art. 28 pkt 1 ustawy z 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej stanowi, że prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W związku z powyższym należy założyć, że absolwent każdej szkoły pielęgniarskiej, który posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki zobowiązany jest posiadać umiejętność płukania ucha i oka pacjenta, ponieważ umiejętności wskazane w ww. załączniku nr 4 są umiejętnościami podstawowymi, uprawniającymi do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Iwona Choromańska