Żaden przepis prawa nie upoważnia w aktualnym stanie prawnym, ani pielęgniarki ani rejestratorki medycznej do wypisywania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny (potocznie zwolnienie lekarskie) - wyjaśnia Monika Kwiatkowska.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 229) - dalej r.z.l., oraz w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159).

Zgodnie z § 2 r.z.l., zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny wystawia: lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

Nadto stosownie do treści § 1 ust. 1 r.z.l., zaświadczenie lekarskie wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Zdarza się, iż lekarze proszą o wypisanie druku zaświadczenia lekarskiego pielęgniarkę czy rejestratorkę medyczną, ale nie jest to praktyka prawidłowa, ponieważ jak wskazano powyżej wyłącznie uprawnionymi do wystawiania zaświadczeń lekarskich są: lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer. Ani pielęgniarce, ani rejestratorce ustawodawca nie przyznał prawa do wypisywania, czy też wypełniania zaświadczeń lekarskich.

Monika Kwiatkowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie