Czy pacjent ma prawo zażądać wykonania kserokopii wpisu z księgi pracowni diagnostycznej RTG (jest to dokumentacja zbiorcza), że danego dnia miał wykonywane badanie RTG?

Czy może tego dokonać tylko podmiot uprawniony np. sąd?

Pacjent ma prawo żądać kopii również dokumentacji wewnętrznej zbiorczej, w zakresie w jakim dotyczy ona jego stanu zdrowia.

Artykuł 23 i 26 ustawy 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., regulujące zasady udostępniania dokumentacji zarówno pacjentów, jak i innym podmiotom uprawnionym, mówi o dokumentacji medycznej jako takiej, bez ograniczenia jedynie do dokumentacji zewnętrznej. Rozgraniczenie na dokumentację medyczną zewnętrzną i wewnętrzną pojawia się dopiero w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m. To zaś ustawa, a nie akt wykonawczy, przesądza o zakresie prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Zgodne zaś z art. 23 ust. 1 u.p.p. pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z wnioskiem o udzielenie dostępu do księgi pracowni diagnostycznej, która zgodnie § 12 pkt 2 lit. k r.d.m. stanowi wprawdzie dokumentację zbiorczą wewnętrzną, jednak zawiera ona informacje związane ze stanem zdrowia określonego pacjenta. Biorąc zaś pod uwagę powstające na gruncie omawianych przepisów orzecznictwo sądów, wskazujące na konieczność jak najszerszego rozumienia prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, zapisy te mieszczą się w pojęciu dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, którym posługuje się art. 23 u.p.p.