Czy ordynator oddziału wewnętrznego szpitala może pełnić dyżury lekarskie w innym oddziale szpitala na podstawie umowy zlecenia z firmą, z którą szpital zawarł umowę outsourcingu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich?

Szpital, w którym jestem ordynatorem oddziału wewnętrznego zawarł umowę outsourcingu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich.
Czy mogę zawrzeć umowę zlecenia z tą firmą i pełnić dyżury na innym oddziale szpitala tj. SOR?
Autorka odniesie się do problemu w szerokim ujęciu. Otóż konstrukcja opisana w pytaniu jest powszechna. Autorka uznaje ją za co najmniej częściowo niezgodną z prawem – stanowi ona bowiem obejście przepisu art. 22 § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Jednocześnie niedostatki w personelu lekarskim powodują, że takie, jak opisane, rozwiązania stają się koniecznością. Ordynator oddziału jest osobą zarządzającą zakładem pracy w imieniu pracodawcy. W tym kontekście korzysta z nienormowanego czasu pracy. Zawarcie umowy takiej, jak opisana w pytaniu, może w sposób istotny ograniczyć zdolność wykonywania przez ordynatora jego obowiązków podstawowych. Autorka opisane rozwiązanie poddaje krytyce jednocześnie informując, że jest ono powszechne. Nie jest jednak Autorce znany żaden przypadek zatrudnienia w takiej firmie outsourcingowej ordynatora, a to właśnie ze względu na pełnione przez niego funkcje kierownicze.

Agnieszka Sieńko