Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez samorządową osobę prawną (100% kapitału stanowiącego majątek powiatu) zobowiązany jest do stosowania art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne) oraz przepisów o zamówieniach publicznych przy zawieraniu umów związanych z prowadzoną działalnością medyczną?
Ani spółka ani NZOZ utworzony przez spółkę ze 100% udziałem powiatu nie są podmiotami, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – dalej u.z.o.z.
Spółka "samorządowa' ma obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej p.z.p.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.z.o.z. organy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 u.z.o.z. oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mogą udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne. Z powyższego wynika, że na podstawie art. 35 ust. 1 u.z.o.z. zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielają:
•\minister lub centralny organ administracji rządowej;
•\wojewoda;
•\jednostka samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo;
•\samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Brak wskazania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, jako mogącego udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiotowym trybie, na podstawie art. 35 u.z.o.z. Zakład opieki zdrowotnej utworzony przez tę spółkę kwalifikowany jest jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Zakład opieki zdrowotnej nie może być jednocześnie utożsamiany ze spółką. Stanowi on odrębną jednostkę organizacyjną od podmiotu, który zakład utworzył (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt II OSK 1532/07). Przepisy art. 35 u.z.o.z. wymieniają samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którym nie jest zakład utworzony przez spółkę ze 100% udziałem powiatu. Wobec powyższego zakład utworzony przez spółkę ze 100% udziałem powiatu zamówienia w trybie art. 35 ustawy nie może udzielać.
Spółka ze 100% udziałem samorządu terytorialnego (w omawianym przypadku 100% udziałem powiatu) nie ma podstaw do udzielenia takiego zamówienia, jak wynika wprost z przepisu, bowiem nie są w nim wymienione podmioty tworzone przez samorządy terytorialne, w tym spółki.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych dotyczy stosunków prawnych powstających na gruncie umów cywilnoprawnych. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, tworzone przez spółki, w obecnym stanie prawnym, również przez spółki ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego, jako odrębne od podmiotów je tworzących jednostki organizacyjne, nie posiadają zdolności prawnej. Żaden przepis prawny takiej im zdolności im nie daje. Wobec powyższego w obrocie cywilnoprawnym funkcjonują nie NZOZ-y tylko podmioty je tworzące, spółka ze 100% udziałem powiatu. Ponieważ spółka ze 100% udziałem powiatu spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b-d p.z.p., będzie obowiązana do stosowania Prawa zamówień publicznych, w tym do usług zdrowotnych.
Izabela Klisowska