Odpowiedź:
Biorąc pod uwagę zakres żądanych przez kuratora informacji, należy uznać, iż w oparciu o obowiązuje przepisy i orzecznictwo podmiot leczniczy winien udzielić mu informacji o fakcie i datach zgłoszenia się pacjenta na terapię.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 795 z późn. zm.) - dalej u.k.s., kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Artykuł 9 u.k.s. stanowi, iż wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:
1) odwiedzania w godzinach od 7:00 do 22:00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;
3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.
Rozważenia wymaga, czy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może być uważany za inny organ lub instytucję państwową, organ samorządu terytorialnego, stowarzyszenie i organizację społeczną w rozumieniu art. 9 pkt 5 u.k.s. tego przepisu. Kwalifikacja taka może budzić wątpliwości, jednak w piśmiennictwie zauważa się potrzebę szerokiego rozumienia znaczenia tego pojęcia (tak: M. Jonderko, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 35/9-10/2006).

Drugim istotnym elementem jest zakres informacji o jakie zwraca się kurator sądowy. Są to elementy, które nie odnoszą się do przebiegu terapii w sensie medycznym ani danych o stanie zdrowia pacjenta, a jedynie informacje pozwalające kuratorowi stwierdzić, czy pacjent wykonuje zobowiązanie nałożone na niego przez sąd, co z kolei jest obowiązkiem kuratora.

Prawdą jest, iż zgodnie z art. 13 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p., pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Jako informacja związana z pacjentem może i powinien być zaś traktowany każdy element wiedzy o pacjencie, w tym też sam fakt pozostawiania przez niego pacjentem danego ośrodka. Po pierwsze jednak, art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.p. pozbawia pacjenta tej ochrony wówczas, gdy wynika to z treści innych ustaw, po drugie w aktualnym orzecznictwie uwidacznia się tendencja do odróżnienia informacji zawierających dane medyczne, od informacji innego typu, w tym sprowadzającej się do faktu korzystania z usług danego ośrodka i daty usługi (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Go 624/13) W tym drugim przypadku pacjent nie korzystać ma z ochrony wynikającej z art. 13 u.p.p., jeśli udzielenie informacji nastąpić ma na rzecz organu wykonującego zadania publiczne w celu realizacji tych zadań. Biorąc zatem pod uwagę zakres żądanych przez kuratora informacji, należy uznać, iż w oparciu o wskazane wyżej przepisy podmiot leczniczy winien udzielić mu informacji o fakcie i datach zgłoszenia się pacjenta na terapię.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 1.06.2015 r.