Czy naczelnik urzędu skarbowego jest organem władzy publicznej w rozumieniu art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i należy mu udostępnić na jego żądanie dane z dokumentacji medycznej?

Naczelnik urzędu skarbowego nie stanowi organu władzy publicznej w rozumieniu art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., i tym samym nie jest uprawniony do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie tego przepisu.

Pojęcie "organów władzy publicznej" jakkolwiek funkcjonuje ono nie tylko na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale również Konstytucji RP (art. 7), nie zostało zdefiniowane. Brak zatem wyczerpującej listy bądź definicji legalnej pozwalającej na jednoznaczne wskazanie jaki krąg podmiotów winien być rozumiany pod tym pojęciem. Organy administracji podatkowej, w tym naczelnicy urzędów skarbowych, stanowią organy administracji niezespolonej - art. 56 ust. 1 pkt 3 z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, co nie oznacza jednak, iż stanowią one władzę publiczną, żaden przepis wprost nie nadaje im bowiem takiego statusu.

Istotne jest ponadto, iż kwestia udostępniania dokumentacji medycznej organom podatkowym była już przedmiotem orzecznictwa. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Go 624/13 stwierdzono, iż "w ocenie Sądu, dane pacjentów obejmujące imię i nazwisko, adres nie są objęte tajemnicą medyczną, nie są to dane medyczne i jako takie podlegają udostępnieniu na żądanie organów skarbowych. Wyrok ten został uchylony w całości wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt I FSK 1452/14. Mimo, iż uzasadnienie wyroku NSA nie zostało jeszcze opublikowane, uchylenie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w całości świadczy o tym, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska WSA a także poprzedzającego je stanowiska Naczelnika Izby Skarbowej co do obowiązku lekarza udostępnienia danych pacjenta obejmujących jego imię i nazwisko. Prowadzi to do wniosku, iż w aktualnym stanie prawnym oraz w świetle aktualnego orzecznictwa również poszczególne dane z dokumentacji medycznej pacjenta nie podlegają udostępnianiu naczelnikowi urzędu skarbowego. Tym bardziej więc brak podstaw do udostępnienia temu organowi dokumentacji medycznej.