Czy można zwolnić z sekcji zwłok pacjenta, gdy zgon nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia w sytuacji, gdy przyczyna zgonu jest jednoznaczna i nie wchodzi w grę podejrzenie przestępstwa ani chorób zakaźnych?
Karetka została wezwana do ciężko chorego pacjenta, pacjent był reanimowany w karetce pogotowia, po przyjeździe na SOR zmarł. Od przyjęcia nie upłynęło 12 godzin. Rodzina wnosi o zaniechanie sekcji zwłok. Pacjent był pełnoletni, nie ma przedstawiciela ustawowego. Za życia nie wyraził sprzeciwu co do sekcji. Przyczyna zgonu jest jednoznaczna, nie wchodzi w grę podejrzenie przestępstwa ani chorób zakaźnych.
W przedstawionym przypadku nie ma obowiązku wykonywania sekcji zwłok.
Pytanie odnosi się do przepisu art. 31 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) - dalej u.dz.l. Artykuł 31 ust. 1 u.dz.l. stanowi, że zwłoki pacjenta mogą być poddane sekcji, w szczególności gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia. Ustawa nie nakłada zatem obowiązku wykonania sekcji zwłok w sytuacji, gdy pacjent zmarł przed upływem 12 godzin od przyjęcia, ale sekcję taką wykonać pozwala. Artykuł 31 ust. 4 u.dz.l. wskazuje przypadki, gdy sekcja musi być przeprowadzona. Przypadki te odnoszą się do sekcji tzw. prokuratorskich, do przypadku niemożności określenia przyczyny zgonu, i zgonu z powodu chorób zakaźnych (w przypadkach określonych odrębnymi przepisami). Z pytania wynika, że żadna z tych przesłanek nie zachodzi a przyczyna zgonu jest znana, jednoznaczna i niewątpliwa. W takiej sytuacji nie ma obowiązku wykonywania sekcji zwłok. Autorka zwraca jedynie uwagę na treść art. 31 ust. 5 u.dz.l., który stanowi, że w dokumentacji medycznej pacjenta sporządza się adnotację o dokonaniu albo zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
 
Agnieszka Sieńko