Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy w świetle obowiązującego prawa po dniu 1 stycznia 2016 będą mogli kwalifikować do szczepień w POZ lekarze posiadający „starą” specjalizację z pediatrii I lub II stopnia?

Odpowiedź:

W celu ustalenia, czy dany lekarz posiadający specjalizację wskazaną w pytaniu będzie uprawniony do przeprowadzania szczepień ochronnych od 1 stycznia 2016 r. należy ustalić, czy program specjalizacji, który lekarz zrealizował w toku szkolenia specjalizacyjnego, obejmował problematykę szczepień ochronnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) - dalej u.z.z.z., obowiązkowe szczepienia ochronne mogą przeprowadzać lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje. Z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086 z późn. zm.) wynika, że kwalifikacje do przeprowadzania szczepień uzyskuje się poprzez odbycie w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskanie dokumentu potwierdzającego ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskanie specjalizacji w dziedzinie, w której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Natomiast w art. 67 pkt 3 u.z.z.z. przewidziano, że do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze nieposiadający kwalifikacji określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. W niniejszej sprawie należy więc ustalić, czy w programie specjalizacji według którego lekarz odbywał szkolenie specjalizacyjne była zawarta tematyka z zakresu szczepień ochronnych. Ponadto można wskazać, że na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl znajdują się niektóre programy specjalizacji. (np. w programie specjalizacji w dziedzinie pediatrii z 2003 r. jest ujęta tematyka szczepień ochronnych).

Małgorzata Brzozowska-Kruczek, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 12.08.2015 r.