Czy lekarz prowadzący działalność gospodarczą może zarejestrować swoją działalność jako podmiot leczniczy?

Lekarz ten w nazwie działalności gospodarczej ma wpisane m.in. oznaczenie specjalistyczna praktyka lekarska.

Czy rejestrując się jako podmiot leczniczy musi zmienić to oznaczenie?

Lekarz prowadzący działalność gospodarczą może zarejestrować się jako podmiot leczniczy.

W sytuacji, gdy lekarz ten ma w firmie wpisane m.in. oznaczenie specjalistyczna praktyka lekarska rejestrując się jako podmiot leczniczy nie musi zmieniać tego oznaczenia, gdyż może we wniosku o wpis do rejestru podać jedynie własne imię i nazwisko.

Przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g., jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 2 u.s.d.g., jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, iż lekarz prowadzący działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą.

Podmiotami leczniczymi, na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. Z powyższego przepisu wynika, iż lekarz prowadzący działalność gospodarczą może wykonywać swoją działalność jako podmiot leczniczy.

Należy podkreślić, iż przedsiębiorca działa pod firmą - art. 432 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c.). Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych (art. 434 k.c.). Tym samym korpus firmy przedsiębiorcy - osoby fizycznej składa się wyłącznie z jej imienia i nazwiska (Promińska Urszula [w:] Księżak Paweł (red.), Pyziak-Szafnicka Małgorzata (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II, opublikowano: LEX 2014).

Lekarz, który zamierza wykonywać działalność jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", zawierający m.in. imię i nazwisko, nazwę albo firmę. W dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się: w rubryce trzeciej - firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego - § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

W ocenie autorki lekarz prowadzący działalność gospodarczą, który chce utworzyć podmiot leczniczy a w oznaczeniu firmy ma wpisane oznaczenie specjalistyczna praktyka lekarska nie musi zmieniać dodatkowych oznaczeń firmy, gdyż jak wspomniano korpusem firmy jest jego imię i nazwisko. Tym samym przedsiębiorca we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą może wskazać jedynie swoje imię i nazwisko.