Gdzie można znaleźć informacje i przepisy dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela?
Kiedy taki urlop od strony medycznej należy się pacjentowi?

Wielu nauczycielom wydaje się, że urlop taki przysługuje tylko z tytułu przepracowanego stażu pracy (7 lat).
Czy lekarz POZ musi godzić się na wydanie właściwego orzeczenia uprawniającego do urlopu niezależnie od wskazań medycznych?

Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest jednoznaczny z jego automatycznym udzieleniem tylko na tej podstawie, że nauczyciel posiada odpowiedni staż pracy. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ma pełną swobodę w zakresie wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia takiego urlopu, mając na uwadze wyniki przeprowadzonych badań oraz dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia. Jeżeli w ocenie lekarza nauczyciel nie wymaga urlopu dla poratowania zdrowia wydaje orzeczenie negatywne.

Uwagi
Zasady i przesłanki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli uregulowane są w art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Stosownie do art. 73 ust. 8 Karty Nauczyciela nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. W myśl art. 73 ust. 9 Karty Nauczyciela nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Zgodnie z art. 73 ust. 10 Karty Nauczyciela o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Na podstawie art. 73 ust. 11 Karty Nauczyciela wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991) – dalej r.s.o. Zgodnie z § 2 r.s.o. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Stosownie do § 3 r.s.o. orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

Wojewódzki ośrodek medycyny pracy w wyniku rozpoznania odwołania wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 r.s.o.

Orzeczenie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy jest ostateczne.

Magdalena Rycak