Odpowiedź:

Lekarz nie może być zatrudniony w aptece przy wykonywaniu czynności fachowych. Jednak jeżeli czynności wykonywane przez niego w ramach zatrudnienia nie należą do katalogu czynności fachowych, dopuszczalne jest, by lekarz był zatrudniony w aptece jako konsultant. Powyższe jest dopuszczalne, pod warunkiem iż spełnione są pozostałe warunki dotyczące świadczenia usług przez aptekę, które zostały wyrażone w ustawie - Prawo farmaceutyczne.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f. reguluje sposób funkcjonowania placówek ochrony zdrowia publicznego jakimi są apteki. Stanowi ona, iż co do zasady usługami farmaceutycznymi są następujące czynności:
1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach;
2) sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej "wydać natychmiast" - w ciągu 4 godzin;
3) sporządzenie leków aptecznych;
4) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
Katalog tych czynności został rozbudowany w przypadku usług świadczonych przez apteki szpitalne i uwzględniony w art. 86 ust. 3 u.p.f.
Jednocześnie, zgodnie art. 90 u.p.f., przy wykonywaniu w aptece czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych.
Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1429 z późn. zm.) kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która:
1) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo
2) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji, albo
3) posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
4) posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz potwierdzone dokumentami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo w ust. 3, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Mariusz Kondrat

Odpowiedzi udzielono 5.01.2016 r.