Czy lekarz ma prawo podczas pełnienia dyżuru ambulatoryjnego odmówić pacjentowi choremu na chorobę przewlekłą zapisania np. insuliny lub pasków do glukometru?
Lekarz podczas pełnienia dyżuru ambulatoryjnego ma prawo odmówić wydania pacjentowi recepty.
Na wstępie niniejszych rozważań podkreślić należy, iż decyzja jakie leki przepisać pacjentowi należy wyłącznie do lekarza. Według art. 45 ust. 1 ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) – dalej u.z.l.l.d. lekarz może przepisywać produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są dopuszczone do obrotu w RP. Regulacja ta oznacza, iż stanowi ona uprawnienie lekarza, a nie obowiązek. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.) szczegółowo określa sposób wypisywania recept. Wystawianie recept na leki jest jednym z elementów wykonywania zawodu przez lekarza, który zgodnie z art. 4 u.z.l.l.d. powinien wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Zlecenie stosowania danego leku w określonej dawce wymaga zweryfikowania stanu zdrowia pacjenta, w oparciu o aktualny stan wiedzy. Jeśli zatem lekarz pełniący dyżur ambulatoryjny ma do czynienia z pacjentem mu nieznanym i nie posiada jego dokumentacji medycznej, może on odmówić przepisania leku. Jeśli pacjent otrzymuje leki na chorobę przewlekłą, to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest odpowiedzialny za zapisywane pacjentowi leki.
Monika Urbaniak