Pytanie
Czy kierownik kadr publicznego zakładu opieki zdrowotnej (zatrudniającego ponad 100 osób) może wydać wiążące polecenie zobowiązania starszego inspektora ds. BHP (służba BHP) do wypełniania skierowań pracowniczych na badania lekarskie okresowe i przy przyjęciu do pracy do Ośrodka Medycyny Pracy w świetle § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy?
Czy wiążące polecenie o takiej treści mógłby wydać dyrektor szpitala?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2012 r.
Pytanie częściowo odnosi się do wewnętrznej organizacji zakładu pracy jako takiego. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy konkretny kierownik może wydawać polecenia konkretnemu pracownikowi jest w istocie pytanie o organizację zakładu pracy i udzielenie odpowiedzi bez analizy przepisów wewnętrznych. Istotnie treść § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. stanowi, że "służba BHP nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p.". W tym miejscu rodzi się pytanie o rzeczywistą treść obowiązku ujętego w § 2 ust. 1 pkt 19 r.s.b.h.p. Autorka przychyla się jednak do stanowiska – bo ono zdaje się być zawarte w treści pytania – że służba BHP nie powinna być obciążana wykonywaniem czynności o charakterze administracyjnym. Czynnością o charakterze administracyjnym jest wypisywanie skierowań. W ocenie Autorki powinność służby BHP może w tym zakresie polegać jedynie na określeniu zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.
Agnieszka Sieńko